Projekt UE

Spółka BOSST z ogra, adres i siedziba , rego, mip

Informuje, iż zawarto umowę nr POPW.01.04.00-18-0023/21 na realizację projektu pn. „Rozwój Biura Rachunkowego ASSET poprzez wdrożenie strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję – II Etap, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:

Realizacja niniejszego projektu polega na wdrożeniu kluczowych dla dalszego rozwoju firmy Biuro Rachunkowe ASSET Monika Sanek-Żmuda rekomendacji wzorniczych z opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4. POPW strategii wzorniczej.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Biuro Rachunkowe ASSET, poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego opartego na innowacjach usługowych, procesowych, marketingowych i technologicznych, uzyskanych poprzez kompleksowe wdrożenie rekomendacji wzorniczych, obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie nowych usług świadczonych z wykorzystaniem nowych technologii IT oraz nowych narzędzi marketingowych.

Planowane efekty:

  1. Przeprowadzenie profesjonalnego procesu związanego z zaprojektowaniem i wdrożeniem na rynek nowych usług wraz z narzędziami wspierającymi, który w znaczący sposób wyróżni ofertę firmy ASSET na rynku, zwiększy jej jakość, atrakcyjność i konkurencyjność, a w rezultacie pozwoli firmie na   osiągnięcie założonych celów biznesowych oraz dalszy rozwój w kolejnych latach.
  2. Zaoferowanie nowych usług i procesów spełniających oczekiwania klientów oraz dających możliwość rozszerzenia portfela klientów.
  3. Uzyskanie dodatkowych zysków dzięki dodatkowemu wolumenowi sprzedaży nowych produktów w kolejnych latach działalności.
  4. Poprawa komunikacji zewnętrznej, wizerunku firmy oraz rozpoznawalności marki ASSET na rynku regionalnym.
  5. Wzrost umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju oferty oraz budowy marki.

Wartość projektu: 961 860,00 PLN

Wkładu funduszy europejskich: 530 700,00 PLN