Principle of Equal Opportunities for Women and Men in Projects Funded by the European Funds 2014-2020

We encourage the implementation of the principle of equal opportunities for women and men in projects funded by the European Funds 2014-2020. Below we present a few key points regarding this principle.

 1. Introduction: Equal opportunities for women and men is a fundamental principle of the European Union. Implementing this principle in projects funded by the European Funds not only contributes to achieving EU goals, but also positively impacts social and economic development.

 2. Benefits of Implementing Equal Opportunities: The principle of equal opportunities ensures that women and men have equal chances to benefit from funds and participate in projects. This not only increases the number of people who can benefit from the funds but also helps in creating a more balanced society.

 3. Implementation in Projects: It is important that the principle of equal opportunities is incorporated at every stage of a project, from planning to implementation. This means taking into consideration the needs of women and men when setting project objectives, and ensuring that both sexes are equally represented among the beneficiaries and executors of the project.

 4. Monitoring and Evaluation: Implementing monitoring and evaluation mechanisms help maintain the principle of equal opportunities. These should include collecting data on the gender of beneficiaries and evaluating whether the project’s objective regarding equal opportunities has been achieved.

 5. Support from the EU: The European Union offers a range of tools and resources that aid in the implementation of the principle of equal opportunities. These include guides, training, and financial support.

 6. Examples of Good Practice: Many projects funded by the European Funds have successfully implemented the principle of equal opportunities. Studying these cases can help understand how best to apply this principle in practice.

We encourage the implementation of the principle of equal opportunities for women and men in projects funded by the European Funds. This not only contributes to achieving the goals of the European Union but also helps in creating a more balanced society.

Polish translation:

Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w Projektach Finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020

Zachęcamy do realizowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych punktów dotyczących tej zasady.

 1. Wprowadzenie: Równość szans kobiet i mężczyzn jest fundamentalną zasadą Unii Europejskiej. Realizacja tej zasady w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich nie tylko przyczynia się do osiągnięcia celów UE, ale również korzystnie wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy.

 2. Korzyści z Realizacji Zasady Równości Szans: Zasada równości szans zapewnia, że kobiety i mężczyźni mają równe możliwości do korzystania z funduszy i uczestnictwa w projektach. To nie tylko zwiększa liczbe osób, które mogą korzystać z funduszy, ale także pomaga w tworzeniu bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

 3. Implementacja w Projektach: Ważne jest, aby zasada równości szans była włączona na każdym etapie projektu, od planowania po realizację. To oznacza uwzględnianie potrzeb kobiet i mężczyzn podczas tworzenia celów projektu, a także zapewnienie, że obie płcie są równo reprezentowane wśród beneficjentów i wykonawców projektu.

 4. Monitoring i Ocena: Wprowadzenie mechanizmów monitoringu i oceny pomaga w utrzymaniu zasady równości szans. Powinny one obejmować gromadzenie danych dotyczących płci beneficjentów oraz ocenę, czy cel projektu dotyczący równości szans został osiągnięty.

 5. Wsparcie ze Strony UE: Unia Europejska oferuje szereg narzędzi i zasobów, które pomagają w implementacji zasady równości szans. Są to m.in. przewodniki, szkolenia i wsparcie finansowe.

 6. Przykłady Dobrych Praktyk: Wiele projektów finansowanych z Funduszy Europejskich już z powodzeniem zaimplementowało zasadę równości szans. Studiowanie tych przypadków może pomóc w zrozumieniu, jak najlepiej zastosować tę zasadę w praktyce.

Zachęcamy do wdrażania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich. To nie tylko przyczynia się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej, ale również pomaga w tworzeniu bardziej zrównoważonego społeczeństwa.